Traject Op Maat (Voltijds Hoogbegaafdheidsonderwijs en Structuurklas)

Om tegemoet te komen aan leerlingen die een specifieke onderwijsbehoefte hebben, heeft rsg de Borgen in Leek de zogenoemde Traject-Op-Maat (TOM)-groepen. De TOM-groepen zijn gericht op twee verschillende doelgroepen: leerlingen voor Voltijds Hoogbegaafdheidsonderwijs en leerlingen voor de Structuurgroep. Beide groepen worden hieronder beschreven.

Voltijds Hoogbegaafdheidsonderwijs

Begaafdheid Profielschool

Sinds het schooljaar 2023-2024 is rsg de Borgen een begaafdheidsprofielschool.   Begaafdheidsprofielscholen creëren een passende onderwijsomgeving voor meerbegaafde leerlingen. Dit wordt op twee manieren vormgegeven: binnen het reguliere onderwijs en binnen de TOM-groepen.

Binnen het reguliere onderwijs kan gekeken worden naar aanpassingen op leerlingniveau binnen het bestaande programma. Hierbij kan gedacht worden aan compacten van de lesstof. Bovendien wordt er verrijking aan de leerlingen geboden binnen het LindeTraject, waarbij leerlingen met uitdagende projecten aan de slag kunnen, in contact komen met peers en extra begeleiding krijgen op het gebied van executieve functies.

Voor de leerlingen die behoefte hebben aan meer onderwijs op maat, zijn er de TOM-VHB-groepen. Deze leerlingen krijgen meer projectmatig onderwijs. Leerlingen in de TOM-VHB krijgen onderwijs op een apart onderwijsplein, waarbij ruimte is voor hen om zichzelf te zijn, te kiezen, talenten te ontwikkelen en zelfstandiger te worden. De leerlingen stippelen samen met hun vaste mentor een onderwijsroute uit, waarbij er vakoverstijgend gewerkt wordt in verschillende thema’s. Hierdoor kunnen leerlingen werken op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Er is binnen de TOM-VHB veel aandacht voor het ontwikkelen van de executieve functies en schoolse vaardigheden, zodat de leerlingen na het driejarige traject verder kunnen in een voor hen passende onderwijsroute.

Verder kijken dan de IQ-grens

Rsg de Borgen wil verder kijken dan de IQ-grens van 130 en aandacht besteden aan de specifieke ondersteunings- en onderwijsbehoeften van leerlingen. Het is namelijk een misvatting dat hoogbegaafde leerlingen altijd goed presteren en het zonder begeleiding wel redden. Om deze reden kijken wij binnen rsg de Borgen naar de zijnskenmerken die passend zijn bij hoogbegaafde leerlingen, opgesteld door Tessa Kieboom, en de zes profielen van hoogbegaafde leerlingen, zoals beschreven door Betts & Neihart.

Structuurgroep

Rsg de Borgen in Leek is een grote school. Leerlingen met ernstige internaliserende problematiek, zoals ASS en/of angstproblematiek, kunnen zo’n school als bedreigend ervaren. Voor deze leerlingen heeft rsg de Borgen de Structuurgroep ingericht.

Het uitgangspunt van de Structuurgroep is om onderwijs te bieden aan leerlingen met internaliserende problemen in een veilige en beschermde omgeving. Dit betekent dat de leerlingen het reguliere onderwijsprogramma volgen, maar dit in een vast lokaal doen. De docenten komen naar de Structuurgroep toe voor instructie. Er zit een vaste mentor op de groep die tijdens alle lessen aanwezig is en de leerlingen in de groep coacht bij het maken van hun schoolopdrachten. Door iets minder lesmomenten met de vakdocent in het rooster en iets meer mentormomenten, heeft de leerling tijdens schooltijd de tijd om te werken aan de huiswerkopdrachten en te leren voor de toetsen. Daardoor blijft het werk dat de leerling thuis moet doen beperkt gehouden. Op deze wijze wordt er voor de leerling structuur en duidelijkheid geboden. Bovendien ondersteunt de mentor de leerling bij het ontwikkelen van executieve functies.

De TOM-S-groep is een traject van maximaal drie jaar, waarbij na elke periode geëvalueerd wordt of een stap naar de reguliere groepen haalbaar is. TOM-S is er voor de niveaus tl, havo en vwo.

Belangstelling

Belangstellende ouders kunnen hun interesse aangeven bij school door een mail te sturen naar tom.leek@rsgdeborgen.nl. School plant dan een kennismakingsgesprek.

Aanmelden en intake

Er is een intakeprocedure voor de Traject-Op-Maat groepen:

·         Interesse wordt kenbaar gemaakt via tom.leek@rsgdeborgen.nl;

·         We plannen een kennismakingsgesprek in om te bespreken of de TOM voorziening de juiste is en welke ondersteuningsbehoefte daarbij gewenst is;

·         Bij wederzijds goedvinden zetten we de volgende stap richting aanmelding:

o   We plannen een meeloopdag voor het kind;

o   We winnen informatie in bij ouders (inclusief gewenste documenten);

o   We hebben contact met de aanleverende onderwijsinstelling richting overdracht.

·         Met alle informatie en een geslaagde meeloopdag wordt het kind besproken in ons aannameteam, deze vraagt evt. om aanvullende informatie;

·         Het aannameteam brengt een bindend advies uit over het kunnen plaatsen van het kind in de Traject-Op-Maat groep;

·         Hierna ontvangen ouders het aanmeldformulier voor de TOM-groepen.


Aanmeldingen die uiterlijk 15 maart binnen zijn zullen eerst allemaal bij het aannameteam in behandeling worden genomen. Aanmeldingen ná 15 maart zullen in volgorde van binnenkomst (ontvangst van alle documenten) in behandeling worden genomen.